תקנון ותנאי שימוש

מבוא

בהיכנסך לאתר המסחרי האלקטרוני (להלן: "האתר") של רשת מסעדות כרמים (להלן :״כרמים״) וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון, גבינות, דליקטסים ,יינות ובשר הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המופרטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות סניפי הרשת יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.

כל משתמש באתר (להלן: ״המשתמש״) מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד כרמים, לרבות נגד בעליה, עובדיה ו/או נציגיה, מלבד הטענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי כרמים והמפורטות בתקנון זה.

אודות האתר

 • האתר מספק פלטפורמה המאפשרת ביצוע עסקאות בין המשתמש לרשת כרמים לצורך הזמנה מהמעדנייה/מסעדה בסניף באזור מגוריו.
 • האתר מאפשר למשתמש לרכוש, בין היתר, באמצעות שימוש בחשבון שנפתח למשתמש מוצרי מזון, דליקטיסים, יינות, גבינות ובשר המפורטות באתר.

תנאים לביצוע פעולה באתר

 • השימוש באתר או באיזה שירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה בפתיחת חשבון (״החשבון״). לצורך פתיחת חשבון יופק למשתמש שם משתמש וסיסמא. על המשתמש למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא״ל, מספר טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.

המשתמש מתחייב בזאת כי :

 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יהיו נכונים ומדויקים ולא יעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר.
 • שם המשתמש שיבחר על ידי המשתמש אינו כפוף לזכויותיו של אדם אחר
 • המשתמש לא יעשה שימוש בשם של אדם אחר, במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוני המשתמש, המשתמש ידווח לכרמים על כך לאלתר באמצעות פנייה בדואר האלקטרוני לכתובת : cramimo@gmail.com
 • כרמים רשאית לעשות שימוש בפרטים שימסרו באתר לצורך דיוור ו/או פרסום מעת לעת. המשתמש יהיה רשאי לבקש להסירו מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על קישורית הסרה במודעות הפירסום ו/או משלוח ו/או יצירת קשר דרך כתובת המייל cramimo@gmail.com
 • רכישה של משקאות משכרים, מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל משקאות משכרים – דורשת נוכחות של המשתמש בבית בעת קבלת המשלוח וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר.
 • כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים :
 • המשתמש באתר המבצע את פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעילות באתר.
 • המשתמש המבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי יחזיק בכרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל או לחילופין הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס באמצעותו מבוצע התשלום באתר.
 • המשתמש הינו בעל תיבת דוא״ל וכל הודעה שתשלח לתיבת הדוא״ל מאת הפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מידי על ידי המשתמש.
 • הזמנת משלוח מותנית בקיומו של מלאי פנוי.

הגבלת אחריות

 • מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בין המשתמש לבין סניפי ״כרמים״ המפורטים באתר והמאפשרים הזמנות באמצעות האתר באמצעי תשלום שונים. הפרטים וכל המידע המוצגים באתר נמסרו למפעיל האתר על ידי סניפי כרמים ובאחריותם המלאה. לפיכך לא תהיה למפעיל האתר ו/או מי מטעמו אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג וכל מידע באתר לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי שילוח, דמי משלוח וזמני הגעתו, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) ותשלום כל תשר לשליח בפועל (להלן: ״מפרט הרכישה״)

האחריות הבלעדית על מפרט הרכישה חלה על הסניף שסיפק בפועל את המוצר, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים פגומים, חוקי הגנת הצרכן וכשרות המוצרים (ככל שאלה קיימות).

 • המידע באתר ניתן AS IS וכרמים אינה מתחייבת לדיוקו או נכונותו. לפיכך כרמים איננה אחראית לנכונות מידע שנימסר במסגרת האתר ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה או הצהרה שיפורסמו באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.
 • למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם בכל הנוגע למפרט הרכישה הכולל בין השאר את מחירי המוצרים, עלות דמי משלוח, אריזתו (לרבות באמצעות כלי מתכלים) וכיוצ״ב
 • הפריטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו״ב. כרמים, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי וכרטיס חבר מועדון לשם ביצוע פעולה באתר.
 • כרמים ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או אובדן חסכונות ו/או נזקים ישירים ו/או לא ישירים ו/או מיוחדים ו/או עקיפים, הנובעים מהשימוש ו/או מאי יכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר.
 • השימוש באתר, לרבות ההסתמכות על מחירים ורכישת מוצרים ו/או שירותים הינו בהתאם לאמור בתקנון זה. כרמים אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג של מוצר ו/או שירות, וייתכנו מוצרים ו/או שירותים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר ו/או מוצעים לרכישה ו/או שהמחירים זהים למחיר הנמכר בסניפי הרשת.
 • תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים(ספקיות אינטרנט) וכרמים ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות העלולות לפגוע בפעילות הסדירה של האתר, לרבות ליצור תקלות בביצוע הזמנות.

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

 • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של רשת כרמים ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה ו/או תביעה כלפי רשת כרמים בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מרשת כרמים בלבד.
 • כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש רשת כרמים ולא תהא למען דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות מסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם (לוגואים) ״כרמים״ הינו שם מסחרי בבעלות ״כרמים״ ולא תהא למען דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשם זה ו/או לטעון זכויות בשמות אלה.

״כרמים״ מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע ו/או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם ו/או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא״ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרי.

השימוש באתר

 • המשתמש רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם המשתמש קיבל הסכמתה המפורשת של רשת כרמים לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
 • האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה על המשתמש בלבד.
 • המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל שום יישום מחשב או כל אמצעי אחר, וכדומה, לשם חיפוש לרבות תוכנות מסוג סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר(״קישור עמוק״) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בדפדפן הממשק המשתמש, לדוגמה : בשורת הכתובות של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • רשת כרמים ו/או מפעילי האתר רשאים להורות למשתמש לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה המשתמש יבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי כרמים ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם בעיניין זה.
 • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לכרמים לפי כל דין, כרמים, על פי שיקול דעתה הבלעד, תהא רשאית לחסום את השימוש על המשתמש בכל עת וללא התראה מוקדמת, באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים :
 • מעשה בלתי חוקי
 • הפרת תנאי התקנון
 • מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן
 • מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בכרמים או במשתמשים אחרים או בפעילות תקינה של האתר.
 • המשתמש הינו מעל גיל 18. ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18, עליו לקרוא תנאים אלו בעיון ובקפידה יחד עם הוריו או אפוטרופוס אחר. ככל שהלקוח או הוריו אינם מסכימים לתנאי שימוש באתר זה, כולם או חלקם, עליו להודיע זאת באופן מיידי ולחדול משימוש באתר. כמו כן מובהר כי ככל שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18 אזי שימושו באתר כפוף להוראות כל דין.

תנאים נוספים

 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע״מ אלא אם כן צוין אחרת מפורש.
 • אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות ובטיב טובים כפי שמקובל במעדנייה ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם שאינם בשליטת רשת כרמים ,או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכת תקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית רשת כרמים ו/או מטעמה להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב רשת כרמים למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת החיוב כרטיס באשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או מועדי הספקה ו/או כל מידע אחר לגביו, רשאית כרמים ו/או מטעמה, לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו משל מבצע הפעולה.
 • ביטול עסקה יהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע״א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ״א 1981.
 • כרמים לא תעביר מידע בקשר עם לקוחות לצדדי ג׳ אלא אם הדבר נדרש לצורך קיום הוראות תקנון זה ו/או נדרש על פי דין ו/או רשות מוסמכת.

ברירת דין ומקום שיפוט

 • התנאים המובאים לעיל ולהן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות האתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית משפט המוסמך.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוחד בו הינן בבעלות רשת כרמים בלבד ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לאתר להשתמש בהם.
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין על ידך וביום באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכלל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של רשת כרמים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העיניין ובכפוף לתנאי ההסכמה(ככל שניתן). אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל(לוגו) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של כרמים. על המשתמש להימנע מכל פעולה ו/או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של רשת כרמים. אם וככל שניתן הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר ו/או למחוק ו/או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות יוצרים, או סימן מסחר, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של המפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כללי

 • כרמים מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, בשירותים ובתכני האתר אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתקנון והכל כפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, כרמים לא מעניקה כל זכות או רשיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, השירותים ותכני החברה.
 • ככל שהמשתמש ישלח לכרמים המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, כרמים תהא אחראית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
 • תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.
 • כרמים שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק מהם, בכל עת שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד כרמים ו/או מי מטעמה בנושא זה.
 • כרמים אינה מתחייבת בין היתר כי:
 • האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש
 • השירותים המוצעים באתר יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות
 • האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי רשת כרמים או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של כרמים ו/או מי מטעמה.
[ultimate_spacer height="20" height_on_mob="20"]

פופ אפ

This will close in 26 seconds

דילוג לתוכן