תקנון חבר מועדון

תקנון

מועדון לקוחות "מסעדת כרמים "

 

 1. מועדון הלקוחות של מסעדת כרמים מתופעל על ידי חב' וליוקארד בע"מ
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הרשת. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

 

א. הצטרפות

 1. המסעדה במושב סגולה/באר שבע/רחובות הפועלות תחת שם המותג ״כרמים״ הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר"). דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
  • כל לקוח של המסעדה רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי שייקבע ע"י הנהלת המסעדה מעת לעת.
  • אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות "כרמים". כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון).
  • ״כרמים״ רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתדרש לנמק את סירובה.
  • אדם המצטרף למועדון, תמורת תשלום דמי החברות, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות.
  • במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון או כעבור שנה מיום ההצטרפות או מיום חידוש החברות במועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.
  • חבר שחברותו אושרה יקבל כרטיס חבר אישי או קוד לאפליקציה שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "חבר").
  • מילוי פרטי הלקוח באפליקציה או באתר המסעדה בטופס ההצטרפות, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

 

ב. הטבות

 1. עם התשלום למועדון, בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון, יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי "כרמים" בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:
  • הטבת הצטרפות קינוח מוגבל למימוש אחד החל ממעמד ההצטרפות ללא זמן מוגבל.
  • הטבת 20% הנחה מוגבל למימוש אחד בימים שני-חמישי בין השעות 12:00-17:00.
  • הטבת יום הולדת: 50 ש״ח מתנה. תקף שבועיים לפני/אחרי יום ההולדת.
  • הטבת יום נישואין: 50 ש״ח מתנה. תקף שבועיים לפני/אחרי יום הנישואין.
  • צבירת 5% בנקודות בימים שני – שבת בין השעות 17:00-24:00. נקודה = 1 שח למימוש. הנקודות תקפות לשנה מיום צבירתם. אין צבירה על עסקיות ואין כפל מבצעים.
  • הטבת מתחלפות לשיקול הנהלת המסעדה
  • אין כפל מבצעים
 2. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר. אין אפשרות להשתמש בהטבות כמתן דמי שירות.
 3. הרישום הנמצא בידי ״כרמים״ יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח.
 4. ״כרמים״ רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במסעדה בהתאם לשיקול דעתה.
 5. השימוש בכרטיס או באפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי ״כרמים״ ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 6. ״כרמים״ רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מ ״כרמים״ ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו
 8. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר במסעדה לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של ״כרמים״ אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 9. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מ ״כרמים״, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

 

ג. תוקף החברות במועדון

 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו שנה מיום ההצטרפות
 2. חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ״כרמים״.
 3. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון.
 4. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
 5. ״כרמים״ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

 

ד. תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון ״כרמים״, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המסעדה לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי ״כרמים״ באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במסעדה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של המסעדה ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הודעות פוש באפליקציה,הכל לפי בחירת המסעדה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של ״כרמים״, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהמסעדה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של ״כרמים״.
 4. למען הסר ספק מובהר כי ״כרמים״ פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי ״כרמים״ באשר לאי קבלת פרסום.
 5. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ ״כרמים״ באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

ו. במקרה של מחלוקת

 1. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל ״כרמים״ ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת מנהל ״כרמים״ ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע ל ״כרמים״ בכתב באופן מיידי מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי.
 4. המסעדה לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב ל ״כרמים״ על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
 5. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי ״כרמים״ באותו זמן.
 6. חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמצוי במרשם ״כרמים״, יוכל להוכיח את הסכום הצבור על-ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך.

 

ז. התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

ח. תנאים כללים

 1. ״כרמים״ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ״כרמים״. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 2. ״כרמים״ רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 3. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את ״כרמים״ בצורה כלשהי. כל התנהגות של המסעדה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של ״כרמים״ על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של ״כרמים״.
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון ״כרמים״ משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 6. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של ״כרמים״. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל המסעדה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד ״כרמים״ בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 7. ״כרמים״ הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 8. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 9. ״כרמים״ שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 10. כתובת הנהלת ״כרמים״ הינה: דרך הגורן 54, מושב סגולה.

פופ אפ

This will close in 26 seconds

דילוג לתוכן